Umprumka se na náměstí zabydlela. O prezentaci byl znovu zájem

Ústí n. O. – Týdenní slav­nos­ti Město v pohy­bu, týden dob­ré poho­dy už neod­mys­li­tel­ně pat­ří k ústec­ké­mu červ­nu. Šestnáctý roč­ník akce nabí­dl uply­nu­lý týden nejen hudeb­ní vystou­pe­ní či spor­tov­ní klá­ní, v rám­ci akce se také nej­růz­něj­ším způ­so­bem pre­zen­to­va­ly zdej­ší základ­ní a střed­ní ško­ly. Mezi nimi i ústec­ká „umprum­ka“.

Po plac­kách se „zapráši­lo“
Ve čtvr­tek od 10 hodin dopo­led­ne oži­lo Mírové náměs­tí pre­zen­ta­cí s názvem Umprumka na náměs­tí. „Akci jsme uspo­řá­da­li již potře­tí, veřej­nost ji při­jí­má klad­ně. Hlavním cílem bylo pre­zen­to­vat naše akti­vi­ty, rádi bychom také při­lá­ka­li žáky ústec­kých základ­ních škol na prázd­ni­no­vé Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi, kte­ré bude­me od 1. čer­ven­ce pořá­dat a na kte­ré se mohou zájem­ci při­hlá­sit do 25. červ­na,“ uve­dl ředi­tel ško­ly Zdeněk Rössler.

Prezentace na náměs­tí, kte­rou od 15.30 zakon­či­la mód­ní pře­hlíd­ka úspěš­ných kolek­cí, měla pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Navštívili ji nejen mlad­ší ško­lá­ci, ale také star­ší „Oušťáci“, z nichž mno­zí byli žáky kdy­si tex­til­ní, dnes umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. Lákadlem letoš­ní umprum­ky na náměs­tí byl stroj na výro­bu oblí­be­ných pla­cek s nej­růz­něj­ší­mi moti­vy, tu si zájem­ci moh­li zdar­ma odnést. Promítaly se stu­dent­ské fil­my, celou akci doku­men­to­va­li žáci obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, žáky­ně umě­lec­kých obo­rů pří­mo na mís­tě vyva­zo­va­ly kober­ce, nechy­bě­ly ukáz­ky mal­by a kres­by, zájem byl také o stu­dent­ské prá­ce a dal­ší výrob­ky. „S prů­bě­hem akce může­me být urči­tě spo­ko­je­ni,“ bilan­co­va­la peda­gož­ka Ivana Franzová, kte­rá měla pořá­dá­ní letoš­ní pre­zen­ta­ce na starost.