Úspěšný dívčí ročník se loučil ve velkém stylu

Ústí n. O. – Jarní ter­mín matu­rit­ních zkou­šek je po uply­nu­lém týd­nu již minu­los­tí. Na orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ce“ sklá­da­lo „zkouš­ku dospě­los­ti téměř deva­de­sát žáků v osmi obo­rech. Z pěti umě­lec­kých na sebe výraz­ně upo­zor­nil čis­tě dív­čí roč­ník obo­ru Užitá foto­gra­fie a média.

Osm z dese­ti úspěš­ně
Vysokou úro­veň prak­tic­kých matu­rit­ních zkou­šek dopl­ni­ly také vel­mi solid­ní výsled­ky ve spo­leč­ných a pro­fi­lo­vých zkouš­kách. Osm z dese­ti matu­ran­tek mělo ve čtvr­tek odpo­led­ne, jak se říká, spl­ně­no. Večerní ver­ni­sáž jejich roz­luč­ko­vé výsta­vy 10/10 podru­hé tak moh­ly pojmout jako osla­vu úspěchu.

Příjemnou atmo­sfé­ru čtvr­teč­ní­ho veče­ra pod­trh­ly také dva dopro­vod­né kon­cer­ty – sku­pi­nu Tma při­ve­zl do Malé scé­ny už po něko­li­ká­té vedou­cí uči­tel zdej­ších desig­né­rů Bohuslav Horák, po ní vyhrá­va­li návštěv­ní­kům až do noč­ních hodin pražští Hell Paso. „V kavár­ně Malé scé­ny může­te nyní zhléd­nout čás­ti matu­rit­ních pra­cí našich absol­ven­tek. Celé sou­bo­ry jsou výraz­ně roz­sáh­lej­ší, k vidě­ní jsou tedy pou­ze jejich čás­ti,“ dopl­ňu­je vedou­cí obo­ru Užitá foto­gra­fie a média Martina Novozámská.

Právě vedou­cí matu­rit­ní­ho roč­ní­ku pře­dá­va­la ve čtvr­tek večer také oce­ně­ní za nej­lep­ší letoš­ní prá­ci. Jeho drži­tel­kou se sta­la Romana Fischerová, kte­rá půso­bi­vým způ­so­bem zachy­ti­la atmo­sfé­ru noč­ních Krkonoš.