V pořadí druhý Den kariéry opět úspěšný!

Ústí n. O. – V lis­to­pa­du 2015 se kona­la popr­vé akce Den kari­é­ry, kte­rá měla za cíl pod­po­řit zájem žáků základ­ních škol o tech­nic­ké obo­ry. V Česku totiž, i přes kva­lit­ní finanč­ní ohod­no­ce­ní, dlou­ho­do­bě schá­ze­jí kva­li­fi­ko­va­ní pra­cov­ní­ci, což pro zaměst­na­va­te­le před­sta­vu­je znač­né ome­ze­ní. Řada firem jde pro­to ces­tou užší spo­lu­prá­ce se střed­ní­mi ško­la­mi, kte­ré jim budou­cí zaměst­nan­ce vycho­vá­va­jí. Orlickoústecká spo­leč­nost Rieter CZ s.r.o., člen stej­no­jmen­né­ho švý­car­ské­ho kon­cer­nu a jeden z nej­vý­znam­něj­ších zaměst­na­va­te­lů v regi­o­nu, navá­za­la na loň­skou pre­zen­tač­ní akci jejím dru­hým roč­ní­kem. Ke spo­lu­prá­ci opět při­zva­la part­ner­ské ško­ly a v sobo­tu 12. lis­to­pa­du mezi nimi nechy­bě­la ani Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí.

Oslovili nejen devá­ťá­ky
Od 9 do 13 hodin si moh­li návštěv­ní­ci pro­hléd­nout jed­not­li­vá pra­co­viš­tě a vyzkou­šet nej­růz­něj­ší akti­vi­ty. Podle per­so­nál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Rieter Richarda Bednáře zazna­me­nal loň­ský Den kari­é­ry hma­ta­tel­ný úspěch, pro­to bylo jeho pokra­čo­vá­ní nasna­dě. „První roč­ník byl roz­hod­ně úspěš­ný. Máme zjiš­tě­no, že zhru­ba pět­a­dva­cet pro­cent dětí, kte­ré akci navští­vi­ly, zvo­li­ly stu­di­um tech­nic­kých obo­rů cílo­vých škol,“ uve­dl zají­ma­vé čís­lo.
Že měl Den kari­é­ry pro part­ner­ské ško­ly kon­krét­ní pří­nos, potvr­dil také zástup­ce ředi­te­le SŠUP Zdeněk Salinger. „Zúčastnili jsme se dru­hé­ho roč­ní­ku po veli­ce dob­rých zku­še­nos­tech z minu­lé­ho roku, kdy se na zákla­dě této akce u nás roz­hod­lo stu­do­vat dal­ších osm stu­den­tů, sedm mecha­ni­ků a jeden nástro­jař,“ sdě­lil k počtu při­ja­tých.
Po loň­ské zku­še­nos­ti se fir­ma Rieter roz­hod­la pro­pa­go­vat Den kari­é­ry nejen mezi žáky devá­tých tříd. Podle slov Richarda Bednáře z pro­za­ic­kých důvo­dů. „Loni jsme cíli­li zejmé­na na žáky devá­tých tříd. Dospěli jsme ale k názo­ru, že vol­ba budou­cí­ho zaměst­ná­ní začí­ná dozrá­vat u dětí už dří­ve, tak­že jsme roz­ší­ři­li pro­pa­ga­ci i na sed­mé a osmé roč­ní­ky,“ vysvět­lil per­so­nál­ní ředi­tel spo­leč­nos­ti. Že se jed­na­lo o správ­ný krok, potvr­di­la pod­le Richarda Bednáře návštěv­nost sobot­ní akce. „Jsme opět pří­jem­ně pře­kva­pe­ni počtem pří­cho­zích. Navíc jejich zájem je hlub­ší, jde do vel­kých detai­lů. Je pro­to dob­ře, že posi­lu­je­me inter­ak­ti­vi­tu akce, mož­nost něco si vyzkou­šet,“ dopl­nil dále.

Výcvik, mate­ri­ál­ní pod­po­ra, sti­pen­dia
Pedagogové orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“, kte­ří pre­zen­to­va­li akti­vi­ty matu­rit­ní­ho obo­ru Mechanik-seři­zo­vač a tří­le­té­ho učeb­ní­ho obo­ru Nástrojař, si pochva­lo­va­li nejen návštěv­nost sobot­ní­ho Dne kari­é­ry, ale také obec­ně vyš­ší infor­mo­va­nost rodi­čů a žáků. Tříletá spo­lu­prá­ce s fir­mou Rieter je pod­le vyjá­d­ře­ní Zdenka Salingera pro obě stra­ny vel­kým pří­no­sem. Pro žáky základ­ních škol, kte­ré pro­pa­gač­ní akce oslo­ví, pak atrak­ti­vi­tu stu­dia tech­nic­kých obo­rů zvy­šu­je mož­nost sti­pen­dií. „Aktuálně máme sti­pen­dis­ty nejen v Rieteru, ale také dal­ších fir­mách. Krajského sti­pen­dia v učeb­ním obo­ru Nástrojař vyu­ží­vá momen­tál­ně devět žáků dru­hé­ho roč­ní­ku,“ při­blí­žil sou­čas­nou situ­a­ci zástup­ce ředi­te­le SŠUP.
Také pod­le Richarda Bednáře má part­ner­ství firem a škol kon­krét­ní obsah. Stipendijní pro­gra­my jsou jed­nou, niko­liv však jedi­nou jeho čás­tí. „Spolupráce zahr­nu­je zejmé­na prak­tic­ký výcvik a mate­ri­ál­ní pod­po­ru škol. Se ško­la­mi také kon­zul­tu­je­me podo­bu jejich stu­dij­ních pro­gra­mů, zda odpo­ví­da­jí před­sta­vám firem, spo­lu­pra­cu­je­me také při zaklá­dá­ní nových obo­rů,“ dodal ještě.

Účast Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé na Dni kari­é­ry pořá­da­né­ho fir­mou Rieter CZ, s. r. o., Ústí nad Orlicí je sou­čás­tí pro­ce­su udr­ži­tel­nos­ti pro­jek­tu CZ.1.07/1.1.00/44.0012 “ Podpora pří­ro­do­věd­né­ho a tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kraji“.

Foto: Adam Faltus