Vydařené vernisáže v předvánočním čase

Ústí n. O. – Malý dárek pod stro­me­ček si dali žáci i peda­go­go­vé umě­lec­kých obo­rů orlic­ko­ús­tec­ké „umprum­ky“ ve čtvr­tek 15. pro­sin­ce. V Galerii pod Radnicí byla zahá­je­na tra­dič­ní výsta­va s názvem Umprumka vysta­vu­je, kte­rá až do 8. led­na nabí­zí návštěv­ní­kům výběr z pra­cí „mla­dé krve“ SŠUP, tedy žáků 1. a 2. roč­ní­ků. Hudební dopro­vod ver­ni­sá­že obsta­ral Vladimír Daťka, kte­rý od letoš­ní­ho škol­ní­ho roku vyu­ču­je mla­dé gra­fi­ky z ústec­ké školy.

Řada návštěv­ní­ků gale­rie si nene­cha­la ujít ani dru­hou čtvr­teč­ní výsta­vu s názvem Všemi smys­ly, kte­rá nyní zdo­bí foyer funk­ci­o­na­lis­tic­ké­ho Roškotova diva­dla. Na svě­do­mí ji mají vyu­ču­jí­cí a žáci obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, kte­ří v atrak­tiv­ních pro­sto­rách v těs­ném sou­sed­ství ško­ly vysta­vu­jí vůbec popr­vé. „Naši pre­mi­é­ru může­me hod­no­tit pozi­tiv­ně, potě­ši­la mě řada klad­ných ohla­sů na sou­bor doku­men­tár­ních foto­gra­fií, kte­ré v Roškotově diva­dle pre­zen­tu­je­me,“ uved­la vedou­cí foto­gra­fů z umprum­ky Martina Novozámská. Výstava Všemi smys­ly bude v Roškotově diva­dle k vidě­ní do polo­vi­ny ledna.

Foto: Adam Faltus