Zahájení školního roku 2023/24 a nástup na DM

👩‍🎨👨‍🔧🧑‍💻ZAČÍNÁME 4. ZÁŘÍ OD OSMI HODIN👩‍🏫👨‍🏫🧑‍🏫
Školní rok 2023/24 začne pro všech­ny stu­den­ty i peda­go­gy v hlav­ním are­á­lu naší umprum­ky v Zahradní ulici.
Pro naše nově pří­cho­zí: adre­sa Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí.
Pro stu­den­ty „mazá­ky“ – začá­tek je přes­ně v 8.00 hod. 😎
Nástup k uby­to­vá­ní do Domova mlá­de­že (DM)
Nástup žáků, kte­ří obdr­že­li dopis o umís­tě­ní k uby­to­vá­ní do DM je v nedě­li 3. září 2023 dle zasla­ných instruk­cí e-mai­lem. Nemůže-li žák nastou­pit v uve­de­ném ter­mí­nu nebo chce uby­to­vá­ní zru­šit, žádá­me o včas­né sdě­le­ní na e-mail dhodasova@ssup.cz.
Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116
Ing. Dagmar Hodasová, vedou­cí vycho­va­tel­ka, tel.: 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz