Slide STOJÍ UMĚNÍ ZA TO! Denisa Váňová — Srůst
Národní cena za stu­dent­ský design 2018 JUNIOR
clo­se

UMĚLECKÉ STUDIUM

× S TALENTOVOU ZKOUŠKOU ×

U

PRŮMYSLOVÉ STUDIUM

× TECHNICKÉ—STUDIJNÍ OBORY ×

P
Organizace výuky v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020

Organizace výuky v týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020

Od pon­dě­lí 30. lis­to­pa­du 2020 bude zahá­je­na pre­zenč­ní výu­ka před­mě­tů s pře­va­hou prak­tic­ké čin­nos­ti pro žáky nema­tu­rit­ních roč­ní­ků stu­dij­ních obo­rů. Výuka bude orga­ni­zo­va­ná jako blo­ko­vá a nebu­de odpo­ví­dat běž­né­mu roz­vr­hu.

číst více
Informace o výuce a provozu školy

Informace o výuce a provozu školy

aktu­a­li­za­ce k 23. 11. 2020 Úřední hodi­ny sekre­ta­ri­á­tu ško­ly úte­rý a čtvr­tek od 8.00 do 13.00 (nebo dle domlu­vy 465 518 111, 465 518 117)   Výuka Provoz ško­ly od 25. 11. 2020 pro­bí­há dle mate­ri­á­lů vyda­ných vlá­dou ČR, MZČR a MŠMT, kte­ré nalez­ne­te níže: Organizace...

číst více
Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Naše škola pomůže seniorům ve Sloupnici

Epidemií zasa­že­né­mu domo­vu pošlou pláš­tě. A pro­to­typ na dal­ší Ústí n. O. – Zvlášť slo­ži­té situ­a­ci čelí v posled­ních dnech Domov pro seni­o­ry ve Sloupnici. Nedávno pro­ve­de­né tes­ty na koro­na­vi­rus odha­li­ly hned 45 pozi­tiv­ních výsled­ků u kli­en­tů a také dva­cít­ku naka­že­ných...

číst více
Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – zrušeny

Omlouváme se, ale z důvo­du epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce jsme nuce­ni zru­šit všech­ny ter­mí­ny pří­prav­ných kur­zů. Do 20. 11. 2020 trvá nou­zo­vý stav, tak­že kur­zy usku­teč­nit nemů­že­me. Jaká bude situ­a­ce po tom­to ter­mí­nu, zatím neví­me. Z důvo­du zacho­vá­ní rov­nos­ti pod­mí­nek...

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —