Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Ústní maturitní zkoušky na umprumce odstartovaly!

Tento a příští týden, nepře­tr­ži­tě až do pát­ku 9. červ­na, žije naše umprum­ka čilým matu­rit­ním ruchem. Zkoušky dospě­los­ti v úst­ní podo­bě čeka­jí cel­kem tři umě­lec­ké a dvě prů­mys­lo­vé tří­dy. První den zkou­šek, tedy v pon­dě­lí 29. květ­na, se usku­teč­ni­lo slav­nos­tí zahájení...

číst více
TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

TECHNOhrátky po devíti letech opět na umprumce

V pořa­dí 126. TECHNOhrátky, kte­ré mají za cíl pro­pa­go­vat tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní v Pardubickém kra­ji, zamí­ři­ly podru­hé na ústec­kou umprum­ku. Ve stře­du 24. květ­na, podob­ně jako před deví­ti lety, při­pra­vi­li její peda­go­go­vé a stu­den­ti pro žáky osmých tříd boha­tý program....

číst více
Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 0,5 popř. 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o platových...

číst více
Designérky z umprumky se činily!

Designérky z umprumky se činily!

Zajímavými úspě­chy se těs­ně před začát­kem matu­rit­ních zkou­šek mohou pochlu­bit stu­dent­ky 3. a 4. roč­ní­ku naší umprum­ky, kon­krét­ně výtvar­né­ho obo­ru Textilní a inte­ri­é­ro­vý design. Ten má u nás boha­tou tra­di­ci a nava­zu­je na někdej­ší úspěš­nou tex­til­ní his­to­rii školy....

číst více

Chcete si přečíst další články?

— Aktuální info —