Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

Provoz školy v týdnu od 4. 1. 2021

aktu­a­li­za­ce k 28. 12. 2020

  • Výuka na střed­ních ško­lách pro­bí­há distanč­ním způsobem.
  • Jsou umož­ně­ny pre­zenč­ní indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce (vždy pou­ze jeden žák/student a jeden peda­go­gic­ký pracovník).
  • Je umož­ně­no koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, a to bez ome­ze­ní počtu osob sta­no­ve­né­ho kri­zo­vým opat­ře­ním; počet osob se řídí dle běž­ných před­pi­sů pro pří­sluš­né zkouš­ky. (Přijímací říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro­běh­ne pod­le sta­no­ve­ných pravidel).
  • Provoz škol­ských uby­to­va­cích zaří­ze­ní (domov mlá­de­že) je upra­ven tak, že je zaká­zá­no posky­to­vat uby­to­vá­ní žákům škol.

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

V sou­la­du s opat­ře­ním obec­né pova­hy MŠMT (MSMT-40610/2020-1) je tím­to roz­hod­nu­tím zru­šen pokyn ředi­te­le č. 42/2020, č. j. 579/2020/SSUP k orga­ni­za­ci voleb škol­ské rady Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Rozhodnutí o zru­še­ní voleb PDF

Opatřením obec­né pova­hy MŠMT PDF

 

Povinnost zří­dit škol­skou radu vyplý­vá z § 167 záko­na č. 561/2004 Sb. (škol­ský zákon). Počet čle­nů škol­ské rady ve ško­lách Pardubického kra­je byl zři­zo­va­te­lem sta­no­ven na tři. Zástupce peda­go­gic­kých pra­cov­ní­ků, zástup­ce zle­ti­lých žáků a zákon­ných zástup­ců nezle­ti­lých žáků (dále jen opráv­ně­ných voli­čů) a člen jme­no­va­ný zři­zo­va­te­lem. Funkční obdo­bí škol­ské rady je tři roky. Přípravu voleb zajiš­ťu­je ředi­tel školy.

Termín voleb:

1. Pro peda­go­gic­ké pra­cov­ní­ky ve čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 15.00 do 17.00 hodin ve sbo­rov­ně školy.

2. Pro opráv­ně­né voli­če na čtvr­tek 19. 11. 2020 v době od 9.00 do 12.00 hodin ve sbo­rov­ně školy

Oprávnění voli­či a peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci mohou navr­ho­vat kan­di­dá­ty pro vol­by do škol­ské rady do 2.11.2020. Návrhy zašlou písem­ně na adre­su ško­ly nebo je pře­da­jí osob­ně v sekre­ta­ri­á­tu ško­ly. Volební komi­se zve­řej­ní seznam kan­di­dá­tů nej­poz­dě­ji 7 dní před ter­mí­nem voleb. Podmínkou pro zařa­ze­ní kan­di­dá­ta je jeho písem­ný souhlas.

Oprávnění voli­či po pří­cho­du do mís­ta koná­ní voleb pro­ká­ží svou totož­nost občan­ským prů­ka­zem, potom obdr­ží hla­so­va­cí lístek.

Obecná hygi­e­nic­ká opat­ře­ní během voleb:

  • Při vstu­pu do voleb­ní míst­nos­ti pou­žij­te dez­in­fek­ci na ruce.
  • Mějte zakry­tá ústa a nos, rouš­ku sun­dej­te pou­ze na vyzvá­ní voleb­ní komi­se z důvo­du ztotožnění.
  • Udržujte roze­stu­py mezi Vámi, voleb­ní komi­sí a dal­ší­mi voliči.
Volby školské rady Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí – zrušeno

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

Další termíny opravných závěrečných zkoušek

  • písem­ná zkouš­ka:  7. pro­sin­ce 2020
  • prak­tic­ká zkouš­ka: 7.–8. pro­sin­ce 2020
  • úst­ní zkouš­ka: 10. pro­sin­ce 2020

všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní ulici

 

Pokyn k oprav­ným zkouškám: