Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le§ 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 1. 7. 2020 vyhla­šu­je 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
3
23-45-L/01 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
3
23-52-H0l Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
3

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 6. srp­na 2020

Termín koná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky: 17. srp­na 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na email uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k ubytování.

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Ředitel Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je na zákla­dě§ 60 záko­na č.561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a pod­le vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 23. 6. 2020 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­ných obo­rů vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­í­ja­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a propagace)
3
23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
(ŠVP Mechanik seřizovač)
7
23-52-H0l Nástrojař
(ŠVP Nástrojař)
6

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 3. čer­ven­ce 2020

Termín vydá­ní roz­hod­nu­tí: 10. čer­ven­ce 2020

Celý pokyn ke sta­že­ní zde:

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů 

 • 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
  (ŠVP Reklama a propagace)
 • 23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
  (ŠVP Mechanik seřizovač)

Výsledky ke sta­že­ní v PDF

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Prezenční výuka a provoz školy od 1. června 2020

Tato pra­vi­dla se vzta­hu­jí na základ­ní pro­voz­ní pod­mín­ky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí (dále jen „ško­la“) v sou­vis­los­ti s pre­zenč­ní pří­tom­nos­tí žáků niž­ších roč­ní­ků na vzdě­lá­vá­ní a při při­jí­ma­cím říze­ní
do obo­rů bez talen­to­vé zkouš­ky pro škol­ní rok 2020/21:

 • od 25. 5. 2020
  – za úče­lem usku­teč­ně­ní hod­no­ce­ní zkouš­kou nebo komi­si­o­nál­ním pře­zkou­še­ním v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy za pří­tom­nos­ti nej­vý­še 15 osob v mís­tě zkouš­ky nebo přezkoušení.
 • od 1. 6. 2020
  – kte­ří kona­jí závě­reč­nou zkouš­ku nebo si poda­li při­hláš­ku k matu­rit­ní zkouš­ce a tito žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – za úče­lem prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (odbor­ný výcvik), při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná, žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
 • od 8. 6. 2020
  – za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin, při­čemž docház­ka není pro tyto žáky povin­ná a žáci musí tvo­řit sku­pi­ny nej­vý­še 15 žáků.
  – pří­tom­nost osob z řad veřej­nos­ti při prak­tic­kých zkouš­kách matu­rit­ní zkouš­ky, závě­reč­né zkouš­ky.
  – pou­ze 8. 6. 2020 je umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost účast­ní­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní dle plat­né legislativy.

Konkrétní ter­mí­ny a pod­mín­ky pre­zenč­ní výu­ky urču­jí tříd­ní uči­te­lé a vyu­ču­jí­cí pří­sluš­ných předmětů.

Celý pokyn ke sta­že­ní v PDF:


Při vstu­pu do ško­ly před­lo­ží žák čest­né pro­hlá­še­ní, kte­ré je mož­né pode­psat před vstu­pem do školy.

! Prohlášení u nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­no zákon­ným zástupcem !

 • for­mu­lář čest­né­ho pro­hlá­še­ní ke sta­že­ní

Další doku­men­ty ke stažení:

 • Dopis minis­t­ra škol­ství

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 18 – č. j.: MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 3 – č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN

 • Mimořádné opat­ře­ní MZČR 2 – č. j.: MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN