Součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou i práce umprumky

Součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou i práce umprumky

Součástí Smetanovy výtvarné Litomyšle jsou i práce umprumky

Litomyšl/ Ústí n. O. – Smetanova Litomyšl, to nejsou jen hvězdy čes­ké a svě­to­vé kla­sic­ké hud­by. Rodiště slav­né­ho skla­da­te­le oží­vá v let­ních měsí­cích také fes­ti­va­lem výtvar­ným, ten letoš­ní se koná již po jede­nác­té. Jeho sou­čás­tí je také expo­zi­ce Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé z Ústí nad Orlicí.Litografie etc.Výstava, jejíž obsah měl na sta­rost peda­gog ško­ly Bohuslav Špaček, je v inte­ri­é­ru Bobo cafe k vidě­ní již od květ­na. Její slav­nost­ní ver­ni­sáž se však bude konat v sobo­tu 13. červ­na od 14 hodin prá­vě v rám­ci XI. Smetanovy výtvar­né Litomyšle. „Jedná se o kon­fron­ta­ci dvou odliš­ných gra­fic­kých tech­nik. Zatímco lito­gra­fie je tra­dič­ní tech­ni­ka tis­ku z kame­ne, digi­tál­ní mal­ba se nao­pak hoj­ně vyu­ží­vá dnes,“ před­sta­vu­je prá­ce obo­ru Grafický design Bohuslav Špaček a dodá­vá: „Výstava pre­zen­tu­je odliš­né pří­stu­py k tvor­bě. Představuje osob­ní výpo­vě­di i abs­trakt­něj­ší díla. Jedná se o repre­zen­ta­tiv­ní vzo­rek tvor­by sou­čas­ných stu­den­tů i již úspěš­ných absolventů.“

Zajímavostí je, že lito­gra­fic­ké prá­ce už něko­lik vzni­ka­jí v rám­ci večer­ních kur­zů, nejsou tedy sou­čás­tí běž­né výu­ky. Vazba a zpra­co­vá­ní autor­ských knih, kte­ré jsou rov­něž sou­čás­tí lito­myšl­ské výsta­vy, pak pro­bí­ha­lo ve škol­ní kni­hař­ské díl­ně. Návštěvníci si sice jed­not­li­vé kni­hy nemo­hou pro­lis­to­vat – nachá­ze­jí se pod sklem – nicmé­ně Ústečtí při­pra­vi­li jed­nu tech­nic­kou fine­su. „Knihu je mož­né vir­tu­ál­ně pro­jít pomo­cí tele­fo­nu nebo table­tu v elek­tro­nic­ké podo­bě. k nasní­má­ní slou­ží QR kód na popis­cích,“ vysvět­lu­je Bohuslav Špaček.

Litografie a autor­ské kni­hy z pro­ve­ni­en­ce ústec­ké „umprum­ky“ mohou návštěv­ní­ci zhléd­nout do 31. 7. 2015.

 

Umprumka se na náměstí zabydlela. O prezentaci byl znovu zájem

Umprumka se na náměstí zabydlela. O prezentaci byl znovu zájem

Umprumka se na náměstí zabydlela. O prezentaci byl znovu zájem

Ústí n. O. – Týdenní slav­nos­ti Město v pohy­bu, týden dob­ré poho­dy už neod­mys­li­tel­ně pat­ří k ústec­ké­mu červ­nu. Šestnáctý roč­ník akce nabí­dl uply­nu­lý týden nejen hudeb­ní vystou­pe­ní či spor­tov­ní klá­ní, v rám­ci akce se také nej­růz­něj­ším způ­so­bem pre­zen­to­va­ly zdej­ší základ­ní a střed­ní ško­ly. Mezi nimi i ústec­ká „umprum­ka“.

Po plac­kách se „zapráši­lo“
Ve čtvr­tek od 10 hodin dopo­led­ne oži­lo Mírové náměs­tí pre­zen­ta­cí s názvem Umprumka na náměs­tí. „Akci jsme uspo­řá­da­li již potře­tí, veřej­nost ji při­jí­má klad­ně. Hlavním cílem bylo pre­zen­to­vat naše akti­vi­ty, rádi bychom také při­lá­ka­li žáky ústec­kých základ­ních škol na prázd­ni­no­vé Setkání s tech­ni­kou a pří­rod­ní­mi věda­mi, kte­ré bude­me od 1. čer­ven­ce pořá­dat a na kte­ré se mohou zájem­ci při­hlá­sit do 25. červ­na,“ uve­dl ředi­tel ško­ly Zdeněk Rössler.

Prezentace na náměs­tí, kte­rou od 15.30 zakon­či­la mód­ní pře­hlíd­ka úspěš­ných kolek­cí, měla pří­jem­nou atmo­sfé­ru. Navštívili ji nejen mlad­ší ško­lá­ci, ale také star­ší „Oušťáci“, z nichž mno­zí byli žáky kdy­si tex­til­ní, dnes umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­ly. Lákadlem letoš­ní umprum­ky na náměs­tí byl stroj na výro­bu oblí­be­ných pla­cek s nej­růz­něj­ší­mi moti­vy, tu si zájem­ci moh­li zdar­ma odnést. Promítaly se stu­dent­ské fil­my, celou akci doku­men­to­va­li žáci obo­ru Užitá foto­gra­fie a média, žáky­ně umě­lec­kých obo­rů pří­mo na mís­tě vyva­zo­va­ly kober­ce, nechy­bě­ly ukáz­ky mal­by a kres­by, zájem byl také o stu­dent­ské prá­ce a dal­ší výrob­ky. „S prů­bě­hem akce může­me být urči­tě spo­ko­je­ni,“ bilan­co­va­la peda­gož­ka Ivana Franzová, kte­rá měla pořá­dá­ní letoš­ní pre­zen­ta­ce na starost.

 

Mladým filmařům se znovu dařilo. Tentokrát na Prima sezóně

Mladým filmařům se znovu dařilo. Tentokrát na Prima sezóně

Mladým filmařům se znovu dařilo. Tentokrát na Prima sezóně

Náchod/ Ústí n. O. – Známá kni­ha nemé­ně zná­mé­ho náchod­ské­ho rodá­ka Josefa Škvoreckého se již 18 let obje­vu­je v názvu fes­ti­va­lu stu­dent­ské tvo­ři­vos­ti. Do fil­mo­vé čás­ti sou­tě­že bylo při­hlá­še­no bez­má­la 60 sním­ků, do samot­né pro­jek­ce jich bylo vybrá­no cel­kem 41. Ústeckou střed­ní ško­lu umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou může těšit, že její fil­my se v počet­né kon­ku­ren­ci neztra­ti­ly, stu­den­ti 2. a 3. roč­ní­ku nao­pak doká­za­li v polo­vi­ně květ­na navá­zat na před­cho­zí úspě­chy v brněn­ské sou­tě­ži Zlaté Slunce.

Uspěla více jak polo­vi­na sním­ků
V Náchodské pri­ma sezó­ně byly vypsá­ny hned čty­ři sou­těž­ní kate­go­rie – Hraný film, Dokument a repor­táž, Animovaný film a Experimentální film a video­klip. Ústecká „umprum­ka“ při­hlá­si­la hned deset svých sním­ků a mla­dí fil­ma­ři si pod vede­ním peda­gož­ky Lucie Harapátové ved­li více než sluš­ně – posbí­ra­li hned šest cen. „Porota oce­ni­la fil­my cena­mi bez udá­ní pořa­dí a čest­ný­mi uzná­ní­mi. Film se dá těž­ko změ­řit nebo zvá­žit a kaž­dé hod­no­ce­ní je tro­chu sub­jek­tiv­ní, pro­to i letos byly udě­le­ny ceny stej­né hod­no­ty,“ uved­la k tomu vyučující.

Albert zís­kal už dru­hou cenu
S výjim­kou hra­né­ho fil­mu se pro­sa­di­li stu­den­ti SŠUP Ústí nad Orlicí ve všech vyhlá­še­ných kate­go­ri­ích. Mezi doku­men­ty byl čest­ným uzná­ním oce­něn sní­mek Můj brá­cha Radek, jehož autor­kou je stu­dent­ka 3. roč­ní­ku Romana Fischerová. Čestného uzná­ní se stej­ně tak dočkal Jakub Brokl mezi auto­ry ani­mo­va­ných fil­mů (sní­mek Traveling With The Iron Golem – China A Worms Tale) a Monika Řeháková, jejíž sní­mek Moje sest­ra sou­tě­žil v kate­go­rii Experimenty a video­kli­py. Hned dvě oce­ně­ní posbí­ra­li nyní již absol­ven­ti obo­ru Užitá foto­gra­fie a média Kristýna Bartošová, Gabriela Stránská a Martin Dvořáček – jim krom čest­né­ho uzná­ní nále­ží za sní­mek Proč cho­dím spát také cena stu­dent­ské poro­ty. Nejvyššího oce­ně­ní mezi ani­mo­va­ný­mi fil­my se pak dočkal sní­mek Albert, na jehož tvor­bě se podí­le­la čtve­ři­ce stu­den­tů 2. roč­ní­ku – Jakub Brokl, Jiří Fikejz, František Mareš a Robert Vlasák. Pro jme­no­va­né stu­den­ty se jed­ná už o dru­hé oce­ně­ní, zabo­do­va­li totiž také na pře­hlíd­ce v Brně.

 

Cena od nejlepšího českého obalového designéra putuje do Ústí!

Cena od nejlepšího českého obalového designéra putuje do Ústí!

Cena od nejlepšího českého obalového designéra putuje do Ústí!

Ústí n. O./Praha – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá se v posled­ních letech může pochlu­bit řadou úspě­chů z národ­ních i mezi­ná­rod­ních sou­tě­ží. Ocenění, kte­rá si její stu­den­ti odvez­li z letoš­ní­ho roč­ní­ku sou­tě­že Mladý obal, se však s jis­to­tou řadí mezi ta vůbec nej­cen­něj­ší. Prestižní pod­nik, jehož se účast­ní mla­dí desig­né­ři z více jak tři­ce­ti zemí celé­ho svě­ta, letos sla­vil dva­cá­té naro­ze­ni­ny. A jeho jubi­lej­ní roč­ník byl pro Ústecké maxi­mál­ně slad­ký, byť měl, s tro­chou nad­sáz­ky, hoř­kou piv­ní příchuť.

V kata­lo­gu nejsou nováčky

Mladý obal (Young Package) je kaž­do­roč­ně roz­dě­len do dvou kate­go­rií – vyso­ké ško­ly a mla­dý desig­nér do 30 let, dru­hou kate­go­rií jsou vyš­ší a střed­ní odbor­né ško­ly. „V naší kate­go­rii sou­tě­ži­lo 395 pra­cí a z nich pou­ze pat­náct najde­te v pres­tiž­ním kata­lo­gu. Mezi nimi obal Heineken Party Limited Edition naší stu­dent­ky Veroniky Frymlové,“ popsal prv­ní z úspě­chů peda­gog SŠUP Bohuslav Špaček, kte­rý se 29. květ­na v praž­ském kině Aero zúčast­nil slav­nost­ní­ho vyhla­šo­vá­ní. Pod jeho vede­ním se do sou­tě­že při­hlá­si­lo cel­kem pět stu­den­tů 3. roč­ní­ku obo­ru Tvarový a gra­fic­ký design oba­lů.

Ústečtí při­tom v kata­lo­gu Mladého oba­lu nejsou žád­ný­mi nováč­ky, což jenom doku­men­tu­je kva­li­tu výu­ky zmí­ně­né­ho obo­ru. „Běžně se kaž­dý rok v kata­lo­gu obje­vu­je jed­na nebo dvě prá­ce našich stu­den­tů. Minulý rok to byla nyní již absol­vent­ka ško­ly Zuzana Bergmannová,“ dopl­nil Bohuslav Špaček.

Svijany u Jana Činčery zabodovaly

Druhý z úspě­chů ústec­ké ško­ly je ješ­tě cen­něj­ší, jed­ná se totiž o úspěch pre­mi­é­ro­vý. Obal Nikoly Markové s pro­za­ic­kým názvem Svijany zau­jal nato­lik, že zís­kal spe­ci­ál­ní cenu desig­né­ra Jana Činčery, před­se­dy odbor­né poro­ty. „Náš nej­lep­ší oba­lo­vý desig­nér udí­lí cenu napříč celým spek­trem, bez ohle­du na kate­go­rie, a pro­to oce­ně­ní naší stu­dent­ky potě­ší dvoj­ná­sob,“ míní Bohuslav Špaček. Jak autor­ka oba­lu limi­to­va­né edi­ce pro pivo­var Svijany, tak její uči­tel byli pří­tomni páteč­ní­ho vyhlá­še­ní. Jan Činčera zdů­vod­nil v kata­lo­gu Mladého oba­lu udě­le­ní ceny násle­du­jí­cím způ­so­bem: „Její obal Svijany je vel­mi mini­ma­lis­tic­ký ať už z hle­dis­ka gra­fi­ky, tva­ru nebo mate­ri­á­lu. Jen drob­ným pře­pra­co­vá­ním již vyro­be­né­ho oba­lu-tubu­su je vytvo­řen úpl­ně jiný objekt, kte­rý slou­ží jako dár­ko­vé bale­ní na jed­nu lahev a půl­li­tr piva.“

Pro autor­ku je rok před matu­rit­ní zkouš­kou oce­ně­ní nesmír­ně cen­né. Úspěšní sou­tě­ží­cí z Mladého oba­lu se totiž vel­mi čas­to v obo­ru uplat­ní a pra­cu­jí jako úspěš­ní desig­né­ři. Ve svém hod­no­ce­ní Nikola Marková uved­la, co ji ved­lo k netra­dič­ní­mu zpra­co­vá­ní oba­lu pro „národ­ní nápoj“ vět­ši­ny Čechů. „V jed­no­du­chos­ti je krá­sa, to jsem slý­cha­la už od mala, pro­to se i můj obal nese v tom­to duchu. Podle mého názo­ru žád­ný muž nepo­hrd­ne sty­lo­vě zaba­le­ným pivem. Celý obal je do vál­co­vé­ho tva­ru. Hlavní a oba­lo­vou čas­ti je tubus, ze kte­ré­ho vyční­vá ucho od půl­li­t­ru. Plní tak funk­ci lep­ší­ho pře­no­su. Do půl­li­t­ru je zasa­ze­no lah­vo­vé pivo. Vše je vypl­ně­no kar­to­no­vý­mi výztu­že­mi, aby nedo­šlo k vnitř­ní­mu poškození.“