Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny koná­ní zkou­šek spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2021 v poz­dim­ním zku­šeb­ním obdo­bí pro žáky ke stažení 

Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Školská rada – nové složení

Školská rada – nové složení

Školská rada fun­gu­je od 25. 6. 2021 ve složení

  • Mgr. Markéta Linková
  • Mgr. Pavlína Nováková
  • p. Jiří Vencl
UPOZORNĚNÍ – STAVEBNÍ PRÁCE

UPOZORNĚNÍ – STAVEBNÍ PRÁCE

UPOZORNĚNÍ – STAVEBNÍ PRÁCE

Ve stře­du 16. červ­na 2021 zača­la rekon­struk­ce chod­ní­ku před hlav­ním vcho­dem are­á­lu naší umprum­ky v uli­ci Zahradní.
Upozorňujeme stu­den­ty i dal­ší pří­cho­zí, že je nut­né v násle­du­jí­cích dnech vyu­ží­vat boč­ní vchod napro­ti tělocvičně.