Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Ústí n. O. – Velkou posi­lu do výu­ky má nyní obor Design oděvů, kte­rý má v ústec­ké Střední ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé vůbec nejdel­ší tra­di­ci. Ta je spo­je­na s obdo­bím od vzni­ku ško­ly v roce 1892, kdy se teh­dej­ší ústec­ká „tex­til­ka“ postup­ně sta­la špič­ko­vou ško­lou své­ho dru­hu v celé zemi.

Obor, kte­rý si ved­le děv­čat niko­liv výji­meč­ně volí i chlap­ci, má nyní nové „posi­ly“. A jaké, při­bli­žu­je vyu­ču­jí­cí ate­li­é­ru Kateřina Sýkorová: „Zkvalitňujeme prak­tic­kou výu­ku na našem ate­li­é­ru také díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu vyba­ve­ní. Nákup spe­ci­a­li­zo­va­ných šicích stro­jů pro­bě­hl z finanč­ní pod­po­ry Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.“

Foto: archiv SŠUP 
První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. – To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vyda­ře­ný finiš ve stu­diu ško­ly její novo­pe­če­ná ředi­tel­ka Mgr. MgA. Martina Novozámská.

K tan­ci a posle­chu vyhrá­va­la návštěv­ní­kům zdej­ší sku­pi­na Tiger swing, nechy­bě­la boha­tá tom­bo­la a občer­stve­ní. Celým veče­rem pro­vá­zel absol­vent SŠUP Jiří Holý.

Foto: Natália Kudrnová

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“), jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § 11 odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le  vyhláš­ky č. 353/2016 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, dnem 18. 10. 2023 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 8. nebo 9. led­na 2024 *
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
15 8. nebo 9. led­na 2024 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15 4. nebo 5. led­na 2024 *

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2023

Informace k postu­pu podá­vá­ní při­hlá­šek do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou ZDE.

Přihlášky ke sta­že­ní zde:

   

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: