Opět slavíme ve Studentském designu

Opět slavíme ve Studentském designu

Opět slavíme ve Studentském designu

Celostátní sou­těž pro stu­den­ty střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi obo­ry je pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho, co mezi mla­dý­mi čes­ký­mi uměl­ci vznik­lo. Letošní Studentský design s pořa­do­vým čís­lem 32 hos­ti­la Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la hudeb­ních nástro­jů a nábyt­ku v Hradci Králové. Kvalitu obo­rů ústec­ké umprum­ky doklá­dá něko­lik před­ních umís­tě­ní z posled­ních let a také sku­teč­nost, že ani letos neo­de­šla naše ško­la s prázd­nou. Na stup­ně vítězů ten­to­krát vystou­pa­la stu­dent­ka gra­fic­ké­ho desig­nu Alice Bisová.

V kate­go­rii Fotografická a mul­ti­me­di­ál­ní tvor­ba, jed­né z pěti vyhla­šo­va­ných, obsa­di­la s ani­mo­va­ným fil­mem PoUprava dru­hé mís­to. Čtyři dese­ti­ny bodu ji při­tom děli­ly od nej­vyš­ší příč­ky. „Loni jsme odvez­li prv­ní mís­to za ani­mo­va­ný film Sofie Fenykové Spečeně, jed­ná se tedy již o dru­hý úspěch v řadě, v kon­ku­ren­ci vel­mi pres­tiž­ních škol,“ těší výsle­dek vedou­cí­ho umě­lec­kých obo­rů ško­ly Bohuslava Špačka. „A to zejmé­na pro­to, že naši stu­den­ti sou­pe­ří i s těmi, kte­ří se věnu­jí pří­mo ani­ma­ci, a to i na vyš­ších odbor­ných ško­lách,“ vysvět­lu­je dále.

Oceněný sní­mek matu­rant­ky vyprá­ví s nad­sáz­kou pří­běh o smr­ti a posmrt­né služ­bě, kdy tro­ji­ce hrdi­nů Mortisových pomá­há sta­ří­ko­vi s posmrt­nou visá­ží. Živé a reál­né jsou nao­pak dal­ší stu­dij­ní plá­ny Alice Bisové. „Důkazem kva­li­ty její prá­ce je i fakt, že se dosta­la na obor Animace a film praž­ské UMPRUM, a to dokon­ce z prv­ní­ho mís­ta,“ zmi­ňu­je dal­ší úspěch stu­dent­ky Bohuslav Špaček.

Naši ško­lu repre­zen­to­va­la z gra­fi­ček ješ­tě Radka Sránská (film Kancl – Byrokracie. Povinnost. Nutnost?) a z oděv­ní­ho desig­nu úspěš­ně matu­rant­ka Vendula Novotná v kate­go­rii Oděv a tex­til. V kon­ku­ren­ci 23 sou­tě­ží­cích se pro­bo­jo­va­la s kolek­cí BREAK STUFF do prv­ní desít­ky a skon­či­la devátá.

Foto: archiv SŠUP

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2024/25

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí vyhla­šu­je 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do pří­sluš­né­ho obo­ru vzdě­lá­vá­ní a zve­řej­ňu­je kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo oboru obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
(ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce)
30

Termín při­hlá­še­ní – ode­vzdá­ní při­hláš­ky: 20. úno­ra 2024.

Informace jak se při­hlá­sit na střed­ní ško­lu: www.prihlaskynastredni.cz.

Kritéria a dal­ší infor­ma­ce v poky­nu ředitelky:

 

 

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 9. led­na 2024 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

  • 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
  • 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a obalů)
  • 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)
  • 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů)
  • 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke stu­diu bude zve­řej­ně­né 15. květ­na 2024.

Více o při­hla­šo­vá­ní na střed­ní ško­ly: www.prihlaskynastredni.cz

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení:

 

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Nová „Ferarri“ v oděvářském ateliéru umprumky

Ústí n. O. – Velkou posi­lu do výu­ky má nyní obor Design oděvů, kte­rý má v ústec­ké Střední ško­le umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé vůbec nejdel­ší tra­di­ci. Ta je spo­je­na s obdo­bím od vzni­ku ško­ly v roce 1892, kdy se teh­dej­ší ústec­ká „tex­til­ka“ postup­ně sta­la špič­ko­vou ško­lou své­ho dru­hu v celé zemi.

Obor, kte­rý si ved­le děv­čat niko­liv výji­meč­ně volí i chlap­ci, má nyní nové „posi­ly“. A jaké, při­bli­žu­je vyu­ču­jí­cí ate­li­é­ru Kateřina Sýkorová: „Zkvalitňujeme prak­tic­kou výu­ku na našem ate­li­é­ru také díky pro­fe­si­o­nál­ní­mu vyba­ve­ní. Nákup spe­ci­a­li­zo­va­ných šicích stro­jů pro­bě­hl z finanč­ní pod­po­ry Operačního pro­gra­mu Jana Amose Komenského spo­lu­fi­nan­co­va­né­ho Evropskou unií.“

Foto: archiv SŠUP 
První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. – To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vyda­ře­ný finiš ve stu­diu ško­ly její novo­pe­če­ná ředi­tel­ka Mgr. MgA. Martina Novozámská.

K tan­ci a posle­chu vyhrá­va­la návštěv­ní­kům zdej­ší sku­pi­na Tiger swing, nechy­bě­la boha­tá tom­bo­la a občer­stve­ní. Celým veče­rem pro­vá­zel absol­vent SŠUP Jiří Holý.

Foto: Natália Kudrnová