Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Den otevřených dveří 22. ledna 2022

Dny ote­vře­ných dve­ří pro­běh­nou for­mou sku­pi­no­vých pro­hlí­dek. Úvodní infor­ma­ce budou pro­bí­hat ve škol­ní budo­vě na Zahradní uli­ci.

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111

  • sobo­ta 22. led­na 2022 – od 8 do 13 hodin 

 

V jed­né sku­pi­ně bude maxi­mál­ně 8 ucha­ze­čů (s kaž­dým ucha­ze­čem povo­len vstup jed­né oso­by doprovodu). 

Pro účast je nut­ná rezer­va­ce ter­mí­nu v kan­ce­lá­ři ško­ly na tel. č. 465 518 111

Talentové zkoušky – informace

Talentové zkoušky – informace

Talentové zkoušky – informace

Termín

  • 4. 1. 2022 a 5. 1. 2022 pro­běh­ne při­jí­ma­cí říze­ní s talen­to­vou zkouš­kou pro obo­ry Grafický design (ŠVP Grafický design tis­ko­vin) a Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média).
  • 6. 1. 2022 a 7. 1. 2022 bude talen­to­vá zkouš­ka pro obo­ry Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů), Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design) a Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů).

Rozsah
Uchazeči absol­vu­jí zkouš­ku z mal­by (pro obor Užitá foto­gra­fie a média kom­po­zi­ce) v roz­sa­hu 120 minut, kres­by (v rám­ci kte­ré pro­běh­ne poho­vor s jed­not­li­vý­mi ucha­ze­či spo­je­ný s hod­no­ce­ním domá­cích pra­cí) tak­též v roz­sa­hu 120 minut. Poslední dis­ci­plí­nou je test kul­tur­ně his­to­ric­ké­ho pře­hle­du v roz­sa­hu 30 minut. Mezi dis­ci­plí­na­mi je jed­na pře­stáv­ka v dél­ce 15 minut a jed­na pře­stáv­ka v dél­ce 45 minut. Pořadí dis­ci­plín je různé.

Organizace
Zkouška bude pro­bí­hat v budo­vě ško­ly na Špindlerové uli­ci (2) bez pří­tom­nos­ti zákon­ných zástup­ců ucha­ze­čů. Uchazeči musí zkouš­ku absol­vo­vat s ochra­nou dýcha­cích cest (respi­rá­tor, nano rouš­ka). Uchazeči nesmí mít pří­zna­ky one­moc­ně­ní Covid 19.
Uchazeči jsou roz­dě­le­ni do sku­pin, kaž­dá sku­pi­na bude celou dobu půso­bit samo­stat­ně s jed­ním peda­go­gem jako dozo­rem při prá­ci. S dal­ší­mi peda­go­gy se set­ka­jí jenom při zadá­va­ní mal­by, kres­by a kom­po­zi­ce a také při poho­vo­ru a úvod­ní prezenci.

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4.12.2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni připravit.

PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

PLENÉR 3. ROČNÍKŮ

Netradičně, kvů­li před­cho­zí covi­do­vé epi­de­mii, se ple­nér nyněj­sích tře­tích roč­ní­ků konal zkra­je říj­na. Na jeho prů­bě­hu se to ale nijak nepodepsalo.
Vedoucí výpra­vy a šéf našich umě­lec­kých obo­rů Jaroslav Habrman hodnotí:
„Podzimní čas je samo­zřej­mě jiný než ten let­ní. Tři dny krás­né­ho babí­ho léta, jeden den deš­ti­vý a ty posled­ní dva stu­de­né. Barvy začí­na­jí­cí­ho pod­zi­mu to ale vyna­hra­di­ly. Studenti opět pře­kva­pi­vě pra­co­va­li a sna­ži­li se o co nej­lep­ší výko­ny, ale­spoň vět­ši­na z nich.
Byli i tací bor­ci, kte­ří do teré­nu vyrá­že­li pra­co­vat i v deš­ti a vět­ru. Takové zážit­ky ovšem jen tak něco nenahradí.“👍
Foto: Jaroslav Habrman
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku do oborů s talentovou zkouškou

Informace k prů­bě­hu Talentové zkouš­ky zde.

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný, zastou­pe­ná ředi­te­lem ško­ly, pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č.561/2004 Sb. o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, a dle vyhláš­ky č. 353/2016 Sb. o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je dnem 30. 9. 2021 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cích obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2022/2023, urču­je před­po­klá­da­ný počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
datum koná­ní talen­to­vé zkoušky *
82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média
(ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
15 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/05 Grafický design
(ŠVP Grafický design tis­ko­vin)
28 4. nebo 5. led­na 2022 *
82-41-M/04 Průmyslový design
(ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů
(ŠVP Design oděvů)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *
82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví
(ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)
15 6. nebo 7. led­na 2022 *

* ucha­zeč si pro kaž­dý obor vybe­re jeden z uve­de­ných termínů.

Termín doru­če­ní při­hlá­šek do ško­ly: 30. lis­to­pa­du 2021

Přihlášky ke sta­že­ní zde:

   

Celý pokyn ke sta­že­ní zde: