Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Reklama a propagace

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí, zastou­pe­ná ředi­tel­kou ško­ly (dále jen „správ­ní orgán“),jako orgán věc­ně a míst­ně pří­sluš­ný pod­le § 165 odst. 2 písm. f) záko­na č. 561/2004 Sb., o před­škol­ním, základ­ním, střed­ním, vyš­ším odbor­ném a jiném vzdě­lá­vá­ní (škol­ský zákon), ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů ( dále jen „škol­ský zákon“), a pod­le § l l odst. 1 písm. a) záko­na č. 500/2004 Sb., správ­ní řád, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhla­šu­je na zákla­dě § 60 škol­ské­ho záko­na a pod­le vyhláš­ky č. 422/2023 Sb., o při­jí­ma­cím říze­ní ke střed­ní­mu vzdě­lá­vá­ní a vzdě­lá­vá­ní v kon­zer­va­to­ři, dnem 20. 5. 2024 2. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do násle­du­jí­cí­ho obo­ru v den­ní for­mě vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2024/2025, urču­je počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů a zve­řej­ňu­je jed­not­ná kri­té­ria při­jí­má­ní a způ­sob hod­no­ce­ní jejich splnění:

 

čís­lo obor před­po­klá­da­ný počet
při­jí­ma­ných uchazečů
34-42-M/01 ŠVP – Reklama a pro­pa­ga­ce
(RVP – Obalová technika)
15

Termín ode­slá­ní při­hláš­ky: 24. květ­na 2024

Poznámka:
Přihlášku do dru­hé­ho kola pro výše uve­de­ný obor vzdě­lá­ní může podat ucha­zeč, kte­rý konal v prv­ním kole jed­not­nou zkouš­ku a nebyl v prv­ním kole při­jat do žád­né­ho obo­ru vzdě­lá­ní nebo se vzdal prá­va na přijetí.

Více infor­ma­cí v poky­nu ředitele:

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Výsledky přijímacího řízení 2024/25

Umělecké obo­ry:

 • ŠVP Design oděvů
  (RVP 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů)
 • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
  (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)
 • ŠVP Grafický design tis­ko­vin
  (RVP 82-41-M/05 Grafický design)
 • ŠVP Design pro­duk­tů a oba­lů
  (RVP 82-41-M/04 Průmyslový design)
 • ŠVP Užitá foto­gra­fie a média
  (RVP 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Průmyslové obo­ry:

 • ŠVP Reklama a pro­pa­ga­ce
  (RVP 34-42-M/01 Obalová technika)

Výsledky ke sta­že­ní zde:

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací řízení k umísťování žáků do Domova mládeže

Přijímací říze­ní k umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25

 

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do domo­va mlá­de­že (dále jen DM) bude pro­bí­hat pod­le Pravidel pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024/25, se kte­rý­mi se seznam­te před vypl­ňo­vá­ním při­hláš­ky a povin­ných příloh.

Žáky z jiných škol je mož­né při­jmout pou­ze v pří­pa­dě nena­pl­ně­ní kapa­ci­ty DM žáky Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí.

Přijímací říze­ní k umís­tě­ní žáka do DM je zahá­je­no podá­ním nále­ži­tě vypl­ně­né a pode­psa­né při­hláš­ky k uby­to­vá­ní do DM, včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS) do 31. 5. 2024 zákon­ným zástup­cem nezle­ti­lé­ho žáka nebo zle­ti­lým žákem prostřednictvím:

 • poš­tov­ní služ­by na adre­su ško­ly – Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá, Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí
 • sekre­ta­ri­á­tu Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí, Zahradní 541, 562 01
  Ústí nad Orlicí
 • sku­pi­no­vé­ho vycho­va­te­le v DM (uby­to­va­ní žáci)
 • dato­vé schrán­ky (sou­kro­mé dato­vé schrán­ky rodičů)
 • elek­tro­nic­ké komu­ni­ka­ce – pou­ze s uzná­va­ným elek­tro­nic­kým pod­pi­sem (není mož­né poslat sken při­hláš­ky e-mailem)

 Přihláška k uby­to­vá­ní do DM včet­ně povin­ných pří­loh (kri­té­ria, výpis z IDOS)  pla­tí na jeden škol­ní rok. U již uby­to­va­ných žáků tak nevzni­ká nárok na uby­to­vá­ní v násle­du­jí­cím škol­ním roce.

Dokumenty ke stažení:

Přihláška k ubytování 

kri­té­ria – Příloha k při­hláš­ce do DM č. 1

Pravidla pro umís­ťo­vá­ní žáků do Domova mlá­de­že Střední ško­ly umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé Ústí nad Orlicí pro škol­ní rok 2024-2025

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

Nástup: 1. 9. 2024

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (čás­teč­ný úvazek)

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

MgA. Mgr. Martina Novozámská 
tele­fon: 465 518 111, mnovozamska@ssup.cz

Opět slavíme ve Studentském designu

Opět slavíme ve Studentském designu

Opět slavíme ve Studentském designu

Celostátní sou­těž pro stu­den­ty střed­ních a vyš­ších odbor­ných škol s výtvar­ný­mi obo­ry je pře­hlíd­kou toho nej­lep­ší­ho, co mezi mla­dý­mi čes­ký­mi uměl­ci vznik­lo. Letošní Studentský design s pořa­do­vým čís­lem 32 hos­ti­la Střední umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá ško­la hudeb­ních nástro­jů a nábyt­ku v Hradci Králové. Kvalitu obo­rů ústec­ké umprum­ky doklá­dá něko­lik před­ních umís­tě­ní z posled­ních let a také sku­teč­nost, že ani letos neo­de­šla naše ško­la s prázd­nou. Na stup­ně vítězů ten­to­krát vystou­pa­la stu­dent­ka gra­fic­ké­ho desig­nu Alice Bisová.

V kate­go­rii Fotografická a mul­ti­me­di­ál­ní tvor­ba, jed­né z pěti vyhla­šo­va­ných, obsa­di­la s ani­mo­va­ným fil­mem PoUprava dru­hé mís­to. Čtyři dese­ti­ny bodu ji při­tom děli­ly od nej­vyš­ší příč­ky. „Loni jsme odvez­li prv­ní mís­to za ani­mo­va­ný film Sofie Fenykové Spečeně, jed­ná se tedy již o dru­hý úspěch v řadě, v kon­ku­ren­ci vel­mi pres­tiž­ních škol,“ těší výsle­dek vedou­cí­ho umě­lec­kých obo­rů ško­ly Bohuslava Špačka. „A to zejmé­na pro­to, že naši stu­den­ti sou­pe­ří i s těmi, kte­ří se věnu­jí pří­mo ani­ma­ci, a to i na vyš­ších odbor­ných ško­lách,“ vysvět­lu­je dále.

Oceněný sní­mek matu­rant­ky vyprá­ví s nad­sáz­kou pří­běh o smr­ti a posmrt­né služ­bě, kdy tro­ji­ce hrdi­nů Mortisových pomá­há sta­ří­ko­vi s posmrt­nou visá­ží. Živé a reál­né jsou nao­pak dal­ší stu­dij­ní plá­ny Alice Bisové. „Důkazem kva­li­ty její prá­ce je i fakt, že se dosta­la na obor Animace a film praž­ské UMPRUM, a to dokon­ce z prv­ní­ho mís­ta,“ zmi­ňu­je dal­ší úspěch stu­dent­ky Bohuslav Špaček.

Naši ško­lu repre­zen­to­va­la z gra­fi­ček ješ­tě Radka Sránská (film Kancl – Byrokracie. Povinnost. Nutnost?) a z oděv­ní­ho desig­nu úspěš­ně matu­rant­ka Vendula Novotná v kate­go­rii Oděv a tex­til. V kon­ku­ren­ci 23 sou­tě­ží­cích se pro­bo­jo­va­la s kolek­cí BREAK STUFF do prv­ní desít­ky a skon­či­la devátá.

Foto: archiv SŠUP